ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБIНАТ N7" за ЄДРПОУ 30531566

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 36008 34848
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 27896 ) ( 28914 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
8112 5934
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 330 491
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 3996 ) ( 3094 )
Витрати на збут 2150 ( 449 ) ( 481 )
Інші операційні витрати 2180 ( 4385 ) ( 2487 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 363
 збиток 2195 ( 388 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 3 2
Інші доходи 2240 0 85
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 57 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 37 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 356
 збиток 2295 ( 385 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -58 -86
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 270
 збиток 2355 ( 443 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 152
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 152
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 152
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -443 422

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 20466 21466
Витрати на оплату праці 2505 8030 5904
Відрахування на соціальні заходи 2510 1624 1500
Амортизація 2515 1968 2405
Інші операційні витрати 2520 8519 5173
Разом 2550 40607 36448

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 15175360 15175360
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 15175360 15175360
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.02 0.02
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.02 0.02
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Підлужний В.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кот Т.В.