ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження д/н, Київська область, Печерський, м. Київ, 01004, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх)
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.03.2009
Міжміський код та телефон 044 277 50 00
Факс 044 277 50 01
Вид діяльності Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Опис Допуск цінних паперів до торгівлі на ПФТС шляхом їх включення до Біржового Списку, а також обіг цінних паперів на ПФТС (підтримання Цінних паперів у Біржовому списку).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю "Юрхолдінг-Аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32736376
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Шевченківський, м. Київ, 04107, Татарська, 7 , к.54
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3488
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.11.2004
Міжміський код та телефон 044 223-93-20
Факс 044 223-93-20
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудиторська фірма ТОВ "Юрхолдінг-Аудит" здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб`єктів аудиторської діяльності № 3488 виданого Рішенням Аудиторської палати від 25.11.2004 р. та продовжено Рішенням № 302/3 від 30.10.2014 р. по 30.10.2019 р. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, згідно рішенню АПУ № 304/4 від 24.12.2014 року, № 0519 яке чинне до 31.12.2019 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акціонерне товариство "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30115243
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Святошинський, м. Київ м. Київ, 03062, Перемоги, 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 569 183
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.01.2011
Міжміський код та телефон 0-800-500-195
Факс 044-536-00-21
Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Опис Послуги з обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, Київська область, Подільський район, м. Київ, 04071, Нижній Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серія АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон 044 591-04-04, 591-04-40
Факс 044 482-52-14
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Основні послуги емітентам:відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів; зарахування цінних паперів на рахунки емітентів унаслідок депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату випуску, зареєстрованого в бездокументарній формі; відкриття рахунку у цінних паперах та проведення облікових операцій для емітентів, що перебувають на стадії створення; відкриття рахунку у цінних паперах емітенту для обліку викуплених знерухомлених цінних паперів власного випуску; обслуговування операцій розміщення цінних паперів на рахунки власників; обслуговування біржового розміщення цінних паперів на організаторі торгівлі; відображення операцій викупу емітентом власних цінних паперів; відображення обігу цінних паперів емітента на вторинному ринку; нарахування та виплати емітентом доходів за випущеними ним цінними паперами; проведення корпоративних операцій з випуском цінних паперів емітента (операції, пов’язані зі зміною розміру статутного фонду, дробленням, консолідацією та операції, пов’язані з реорганізацією, анулюванням випуску або його частини тощо); обслуговування операцій щодо переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред’явника в іменні акції (конвертація); формування зведеного облікового реєстру власників цінних паперів (в електронному та паперовому вигляді) - розпорядження;

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23697280
Місцезнаходження д/н, Київська область, Солом'янський район м. Києва, м. Київ, 03087, вул.Єреванська,1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263236
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон 044 5941162
Факс 044 2941996
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Зберігач ПАТ АБ "Укргазбанк", який відкриває рахунки в цінних паперах (в бездокументарній формі) власникам акцій.