ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 27375 27235 0 0 27375 27235
будівлі та споруди 15037 16259 0 0 15037 16259
машини та обладнання 11506 10180 0 0 11506 10180
транспортні засоби 500 358 0 0 500 358
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 332 438 0 0 332 438
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 27375 27235 0 0 27375 27235
Опис Товариство має основні засоби як виробничого, так і не виробничого призначення. Використовуються всі вони за призначенням. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 79 260 тис.грн. Нарахування амортизації основних засобів проводиться згідно законодавства. Сума зносу на кінець звітного періоду становить 52 025 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів становить 65,6 %. Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі. Станом на 31.12.2016 року на балансі підприємства обліковувалось незавершені капітальні інвестиції вартістю 458 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 7620 8063
Статутний капітал (тис.грн.) 3794 3794
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3794 3794
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3826 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3826 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4269 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4269 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.