ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Публічне акціонерне товариство "Деревообробний комбінат №7" створене внаслідок реорганізації Відкритого акціонерного товариства "Новинка" і Відкритого акціонерного товариства "Деревоконструкція" у формі злиття, згідно рішення загальних зборів акціонерів. Для приведення діяльності ВАТ"Деревообробний комбінат №7" у відповідності до чинного законодавства, необхідно було перевести форму випуску акцій з документарної в бездокументарну , що було зроблено на загальних зборах акціонерів 30.03.2010 р. та змінити організаційно правову форму - ВАТ на ПАТ, що було зроблено на загальних зборах акціонерів 24.02.2011 р.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Публічне акціонерне товариство "Деревообробний комбінат №7" входить до складу ПАТ ХК "Київміськбуд". Для забезпечення вертикальних і горизонтальних зв'язків на підприємстві діє цехова структура управління , а семе : 1. Столярне виробництво ( виготовлення дверних полотен , лиштви ,порогів та стінових панелей ) та монтажна дільниця ( встановлення готових виробів на об'єктах замовників) 2. Цех металопластикових та алюмінієвих конструкцій та монтажу ( виготовлення вікон , дверей та фасадних,вітражних, балконних систем) 3. Дільниця сушки лісу ( виготовлення напівфабрикатів ( брус ) для подальшого використання у виробничому процесі столярного цеху ) 4. Меблевий цех (виготовлення иеблів з ДСП, МДФ та масиву деревини) Здійснює керівництво одноосібний Виконавчий орган товариства - директор, який призначається Наглядовою радою Товариства.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблікова кількість штатних працівників станом на 31.12.2016 р. 138 осіб.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Публічне акціонерне товариство "Деревообробний комбінат №7" входить до складу ПАТ ХК "Київміськбуд".
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емітент в 2016 році не проводив спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Стосовно підприємства в 2016 р. пропозицій щодо реорганізації не було.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Підприємство самостійно визначає свою облікову політику. Облікова політика підприємства затверджена наказом № 1 від 04 січня 2016 року «Про облікову політику підприємства і організацію бухгалтерського обліку». Ведення бухгалтерського, податкового обліку та складання фінансової звітності здійснюється у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-XIV з застосовуванням норм системи міжнародних стандартів фінансової звітності МСБО – МСФЗ (IAS - IFRS), Інструкції про застосування Плану рахунків, ПКУ. Господарські операції здійснюються на основі первинних документів, на підставі яких, складають зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку з використанням комп'ютерної техніки на основі програми 1С 8.3 конфігурація. Згідно облікової політики та відповідно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод обліку основних засобів: модель собівартості : «Після визнання активом, об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності». До основних засобів підприємства відносити активи, термін корисного використання яких більше 1 року та вартість більше 6000 грн. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Термін амортизації 2-5-10-20-100 років в залежності від технічної характеристики основного засобу. Амортизація нараховується з місяця, що слідує за місяцем вводу в експлуатацію об’єкта основних засобів. Надходження підтвердженні первинними документами на придбання та оцінені за вартістю придбання. Оцінка товарно-матеріальних цінностей відбувається, виходячи з первинних документів, за цінами та в кількості зазначених в них та при трансформації звітності в відповідності з обліковою політикою Товариства і в частині вимог п.9 та 10 МСБО 2. Облік товарно-матеріальних цінностей ведеться на активному балансовому рахунку 20 «Виробничі запаси». Облік касових операцій ведеться згідно з «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою НБУ № 72 від 19.02.2001р. Безготівкові розрахунки здійснюються підприємством з дотриманням вимог Постанови НБУ № 22 від 21.01.04 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, проводиться інвентаризація активів та зобов'язань, основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Встановлені наступні строки проведення інвентаризації: - для сировини та матеріалів на складах - раз на рік: на 1-ше листопада поточного року, або при кожній зміні матеріально-відповідальної особи; - для грошових коштів у касі підприємства - кожного кварталу на 1-ше число місяця, наступного за останнім місяцем звітного кварталу, або при кожній зміні матеріально-відповідальної особи; - для розрахунків із постачальниками послуг і матеріальних цінностей та покупцями - раз на рік, станом на 1-ше грудня поточного року; - для розрахунків із бюджетом та позабюджетним платежам раз на рік, станом на 31-ше грудня звітного року. Для здійснення інвентаризації та прийняття рішення за результатами її проведення, створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія. Голову інвентаризаційної комісії та її членів призначають окремим наказом директора. Фінансова звітність підприємства складається із наступних форм: - Баланс - Звіт про фінансові результати - Звіт про зміни у власному капіталі - Звіт про рух грошових коштів. - Примітки до фінансової звітності по МСФЗ.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом діяльності ПАТ "Деревообробний комбінат № 7" є виробництво та реалізація продукції : - вироби із дерева ( блоки дверні, стінові панелі, вікна під замовлення ) - металопластикові вироби ( вікна глухі , поворотні , поворотно-відкідні , відливи , двері та балконні системи ) - вироби із алюмінієвого профіля ( вітражі та купольні системи ), - виготовлення меблів. В 2016 році продовжено вивчення можливості розширення асортименту конкурентноспроможних видів продукції безпосередньо із дерева. Спеціалістами підприємства в 2016 році була розроблена та впроваджена у виробництво технологія модульних будинків. Сфера використання будинків досить широка, так як за діючими нормативами будинок може використовуватися як місце для постійного мешкання. Підприємство здійснює випуск продукції для будівельної галузі , яка схильна до впливу сезонних коливань (погодні умови) , що не може не відобразитись на роботі підприємства. Основним ринком збуту продукції , що виготовля.ться підприємством є ЗЗБК ім. С. Ковальської, ТОВ "БК Міськбудінвест", ПАТ "ДБК-4", Міністерство оборони України, інші підприємства та приватні замовники м.Києва та Київської області. Фактори ризику стосовно фінансово - господарського стану емітента : - підвищення цін на енергоносії , - підвищення цін на сировину та матеріали через зростання валютного курсу, - сезонність. Методи зменшення ризиків : - модернізація виробництва з метою підвищення якості, зниження собівартості та розширення асортименту продукції , що виготовляє підприємство для створення конкурентноспроможної продукції. - виготовлення оптимальної кількості готових виробів (стосовно складської програми) , щоб запобігти втрати клієнтів у разі відсутності продукції в наявності. - оптимізація величини запасів сировини та матеріалів для покращення ефективності використання обігових коштів, - ведення потужної рекламної політики. Основні канали збуту та методи продажу продукції : Основним ринком збуту продукції , що виготовляється підприємством є будівельний ринок м.Києва та Київської області. Товариство на протязі 2016 року приймало актиіну участь у тендерах державних закупівель через систкму Прозорро. Метод продажу базується на проведенні відвантаження продукції після здійснення попередньої оплати за замовлену продукцію. Для виробництва продукції підприємством використовуються наступні матеріали та послуги : - пиломатеріали обрізні (необрізні) - ДВП , ДСП , МДФ - різноманітні види скла - профіль алюмінієвий та металопластиковий ( білий та фарбований ) - допоміжні матеріали ( болти , шурупи , клей , плівка, фурнітура і т.д.) - послуги по доставці вантажів. Сировина яка використовується для виробництва продукції придбається у вітчизняних виробників та у представників в м.Києві закордонних виробників за вільними цінами та за домовленістю між постачальником та підприємством на базі договорів. Перебоїв постачання виробничих матеріалів у підприємства майже немає, однак постійне зростання цін на сировину спричиняє додаткові витрати та сприяє підвищенню собівартості продукції. Основними конкурентами в галузі для ПАТ "Деревообробний комбінат № 7 " є підприємства, організації, які виробляють продукцію аналогічного асортименту та розташовані в більш зручнішому місці для потенційних споживачів та мають менші потужності, а відповідно і меншу величину накладних витрат (оплата оренди землі, амортизація та ін.)
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останні п'ять років значної зкупівлі обладнання для виробництва, транспортних засобів, та іншого устаткування не відбувалося.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Протягом 2016 року підприємством не був виконаний договір з ПАТ «Холдінговою компанією «Київміськбуд» №100/з від 25.10.2013р. на суму 4631054,15 ( віконні та дверні конструкції). По договору була отриман попередня оплата в сумі1883333,25 грн. в січні 2014 року, але на протязі 2015 року частково попередню оплату в сумі 164861,34 грн було повернуто. В 2016 році частково повернуто попередню оплату на суму 72 319,00 грн На початку 2017 року погашено заборгованість на суму 1 646 152,91 грн. Заборгованість станом на 31.03.2017 відсутня.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Товариство має основні засоби як виробничого, так і не виробничого призначення. Використовуються всі вони за призначенням. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 79 260 тис.грн. Нарахування амортизації основних засобів проводиться згідно законодавства. Сума зносу на кінець звітного періоду становить 52 025 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів становить 65,6 %. Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основними факторами, що впливають на діяльність підприємства є жорстка конкуренція на будівельному ринку м. Києва, коливання валютних курсів, низька купівельна спроможність приватних замовників, високі відсоткові ставки на кредитні ресурси.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; 22.12.2016 р. Сплачені штрафи за результатами планової перевірки ДФС зг. розрахунку № 393/26-15-14-01-04/30531566 від 16.12.2016 р. - 61 915,00 грн сума донарахованого податку на прибуток зі штрафними санкціями, - 30585,00 грн сума донарахованого податку на додану вартість зі штрафними санкціями, 1088,23 грн - штрафні санкції за несвоєчасно подану звітність. 24.11.2016 р. Сплачено суму пені на користь Міністерства оборони України зг.претензії № 303/26/849, № 303/26/48, № 303/26/847 - за несвоєчасну поставку продукції 38 200,57 грн
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Джерелом фінансування діяльності підприємства є власні та залучені кошти.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; На протязі 2016 року підприємство виконувало свої договірні зобов`язання перед замовниками згідно узгоджених графіків робіт.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Головний шлях покращення фінансово - економічного становища та ліквідації збитковості підприємства полягає у збільшенні обсягів виробництва за рахунок розширення ринків збуту як продукції, яка вже є в асортименті підприємства так і нової , конкурентноспроможної продукції та в зниженні собівартості продукції шляхом оптимізаціїї технології виробицітва,
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Спеціалісти підприємства постійно працюють над удосконаленням виробництва продукції - підвищенням якості та пошуком шляхів зменьшення собівартості продукції. На протязі 2016 року проводилася інтенсивна робота з вивчення продукції що користується попитом на будівельному ринку, та можливість налогодження її виробництва на ПАТ "Деревообробний комбінат №7".
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Перелік судових справ,на 01.01.2017 р. в яких ПАТ «ДОК №7» є відповідачем : 1.Позивач : ПАТ ХК"Київміськбуд" про стягнення заборгованості в розмірі 1 678 814,09 грн відповідно до Договору № 100/з від 25.10.2013 р. 2. Позивач : Харченко В.М. про захист прав споживачів, відшкодування майнової та матеріальної шкоди. Справа розглядається Голосіївським районним судом м. Києва.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. За рахунок проведеної в попередні роки модернізації столярного виробництва значно зросли можливості виробництва нового, сучасного та конкурентноспроможного асортименту дерев'яної продукції. Потенційна місячна потужність виробництва металопластикових конструкцій складає 6000 м.кв, алюмінієвих - 500 м.кв, виробництво дерев`яної столярної продукції - 2000 блоків. На даному етапі підприємство знаходиться в активному пошуку замовлень, які би дозволили підприємству працювати на повну потужність. Для забезпечення стабільної, ефективної работи підприємства постійно приймається участь в тендерах та переговорних процесах в різними замовниками та потенційними покупцями.