ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 22333 26675 0 0 22333 26675
будівлі та споруди 13885 14256 0 0 13885 14256
машини та обладнання 7417 11718 0 0 7417 11718
транспортні засоби 465 339 0 0 465 339
інші 566 362 0 0 566 362
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 22333 26675 0 0 22333 26675
Опис Товариство має основні засоби як виробничого, так і не виробничого призначення. Використовуються всі вони за призначенням. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 79 676,0 тис.грн. Нарахування амортизації основних засобів проводиться згідно законодавства. Сума зносу на кінець звітного періоду становить 49 013 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів становить 61,5 %. Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі. Станом на 31.12.2014 року на балансі підприємства обліковувалось незавершені капітальні інвестиції вартістю 471 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 7696 5156
Статутний капітал (тис.грн.) 3794 3794
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3794 3794
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3902 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3902 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1362 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1362 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.