ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року (у тисячах гривень) 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Публічне акціонерне товариство «Деревообробний комбінат № 7» (надалі – Підприємство) Код ЄДРПОУ: 30531566 Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство № свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) та дата видачі свідоцтва: Свідоцтво Серія А01 №482309 видане Оболонською районною в м. Києві державною адміністрацією 02.03.2011р. у зв’язку зі зміною найменування юридичної особи. Дата проведення первинної державної реєстрацією 02.09.1999р. Запис в ЄДР № 10691200000004584. Дата внесення змін до установчих документів: 02.03.2011 року статут зареєстровано в новій редакції Оболонською районною в м. Києві державною адміністрацією за номером 10691050011004584. Юридична та фактична адреси: 04209, Україна, м. Київ, вул. Богатирська, 9 Телефон: 413-37-18 Предметом діяльності Підприємства є наступні напрямки: • Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів; • Лісопильне та стругальне виробництво; • Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння; • Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; • Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.; • Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. Фактично у 2012 році Підприємство здійснювало господарську діяльність по виробництву будівельних металевих та дерев’яних конструкцій і частин конструкцій. 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Концептуальна основа Дана фінансова звітність була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). Основа подання інформації Фінансова звітність представлена в українських гривнях. Інформація розкрита в тисячах гривень, з округленням до десятих. Фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу історичної вартості. Підприємство веде бухгалтерський облік в українських гривнях ("грн." або "гривня") відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (надалі – П(С)БО) та іншого чинного українського законодавства з бухгалтерського обліку. Українські принципи бухгалтерського обліку відрізняються від загальноприйнятих МСБО. Отже, ця фінансова звітність, підготовлена на основі бухгалтерських записів Підприємства, містить коригування, які необхідно було внести у фінансову звітність для того, щоб вона відповідала МСБО. При підготовці фінансової звітності згідно з МСБО керівництву Підприємства необхідно робити оцінки та припущення, які мають вплив на зазначені суми активів та зобов’язань, розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності та опубліковані суми прибутку та витрат протягом звітного періоду. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Валюта оцінки та подання Підприємство веде бухгалтерський облік в українських гривнях. Основні засоби Основні засоби, що утримуються у виробничих цілях, відображені в звіті про фінансовий стан за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації за винятком незавершеного будівництва, що відображається за історичною вартістю. Прибутки або збитки, що виникають внаслідок вибуття об'єкта основних засобів, визначаються як різниця між доходом від реалізації і балансовою вартістю активу та відображаються в складі звіту про сукупні прибутки і збитки. Витрати на ліквідацію об’єктів основних засобів визнаються витратами періоду одночасно з визнанням доходу від оприбуткування ТМЦ, отриманих внаслідок такої ліквідації. Амортизація Нарахування амортизації відображається в звіті про прибутки і збитки на основі прямолінійного методу виходячи з вартості, що амортизується, з урахуванням наступних термінів корисної експлуатації: Категорія активів Термін корисної експлуатації, років Будівлі і споруди 60 Транспортні засоби 10 Обладнання 10 Меблі 10 Офісне і комп'ютерне устаткування 2 Інші основні засоби 10 Нематеріальні активи. Нематеріальні активи обліковуються за вартістю мінус накопичена амортизація. Амортизація розраховується згідно з терміном списання активів протягом їх передбаченого терміну використання за прямолінійним методом. Інвестиції Всі інвестиції первісно оцінюються за собівартістю, яка, на думку найвищого управлінського персоналу, відповідає справедливій вартості і включає всі витрати, пов'язані із здійсненням інвестицій. Інвестиції, що кваліфікуються як призначені до продажу, не мають ринкових котирувань і чию справедливу вартість неможливо достовірно визначити, згодом вимірюються за собівартістю за вирахуванням величини знецінення. Інвестиції в асоційовані компанії враховуються із застосуванням методу участі в капіталі. У відповідності з методом участі інвестиції в асоційовані компанії спочатку визнаються за собівартістю з подальшим збільшенням або зменшенням на величину частки інвестора в прибутках або збитках асоційованої компанії. Частка інвестора в прибутках або збитках асоційованої компанії відображається в звіті про прибутки і збитки інвестора. Доходи, отримані від об'єкта інвестування, зменшують вартість інвестицій. Може виникати необхідність в коректуванні балансової вартості для відображення змін пропорційної частки участі інвестора в об'єкті інвестицій, що виникають в результаті змін у власному капіталі об'єкта інвестицій, які не були включені в його звіт про прибутки і збитки. Такі зміни включають і ті, які виникають внаслідок переоцінки основних засобів, курсових різниць. Частка інвестора у цих змінах визнається безпосередньо в капіталі інвестора. Запаси Запаси відображаються по найменшій з двох оцінок: собівартості або чистої вартості реалізації. Метод оцінки вартості вибуття запасів визначається за методом середньозваженої собівартості – за середнім відсотком. Станом на 31.12.2012 року на підприємстві обліковувалося наступні види запасів: • Сировина і матеріали – 1 769 тис. грн.; • Запасні частини – 5 тис. грн.; • Паливо – 36 тис. грн. • Малоцінні та швидкозношувані предмети – 5 тис. грн.; • Незавершене виробництво – 362 тис. грн.; • Готова продукція – 2 246 тис. грн.; • Товари – 36 тис. грн. Чиста реалізаційна вартість є очікуваною продажною ціною в рамках звичайного ведення бізнесу за вирахуванням витрат на доведення запасів до стану придатності до продажу. Сума транспортно-заготівельних витрат додається безпосередньо до первісної вартості запасів без відокремлення на окремому рахунку. Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість відображається за первинною вартістю за вирахуванням резерву сумнівної заборгованості. Сумнівною дебіторською заборгованістю вважається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником. Величину резерву сумнівних боргів обчислюється методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Критерієм визнання заборгованості сумнівної є оцінка платоспроможності кожного дебітора окремо. Списання безнадійної дебіторської заборгованості з балансу Підприємства здійснюється на підставі відповідного наказу директора ПАТ «Деревообробний комбінат № 7». Переоцінка вартості активів та зобов’язань Балансову вартість активу/зобов’язання слід зменшувати до суми його очікуваного відшкодування, тоді і тільки тоді якщо сума очікуваного відшкодування активу/зобов’язання відрізняється від його балансової вартості більше, ніж на 10%. Прибуток/збиток від зміни корисності слід визнавати в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим стандартом. Знецінення Збитки від знецінення визнаються кожен раз, коли поточна вартість активу або групи, яка генерує грошові потоки, перевищує вартість відшкодування такого активу або групи. Вартістю відшкодування основних засобів є більша з двох оцінок: чистою вартістю реалізації та вартістю в експлуатації. При оцінці вартості в експлуатації очікувані майбутні грошові потоки приводяться до їх сьогоднішньої величиною із застосуванням ставки дисконту до вирахування податку, яка відображає ринкові очікування вартості грошей і ризики, властиві активу. Процентні запозичення Процентні запозичення при первісному визнанні відображаються за собівартістю, яка оцінюється як така, що відповідає справедливій, за вирахуванням витрат на операції запозичення. У подальшому за первісним визнанням процентні запозичення відображаються за вартості, яка амортизується із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Вартість, яка амортизується розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням операції, і будь-якого дисконту або премії при погашенні. У тій мірі, в якій кошти запозичені спеціально в цілях придбання кваліфікованого активу, сума відсотків, які можуть підлягати капіталізації у вартості такого активу, визначається як сума фактично нарахованих процентів по запозиченню протягом періоду за вирахуванням будь-якого інвестиційного доходу на тимчасові інвестиції за рахунок таких запозичень У тій мірі, в якій кошти запозичені в загальних цілях і використані для придбання кваліфікованого активу, сума витрат за позиками, дозволена для капіталізації, повинна визначатися шляхом застосування ставки капіталізації до витрат на цей актив. Ставкою капіталізації має бути середньозваженою величиною витрат за позиками, стосовно до позиками Компанії, що залишаються непогашеними протягом періоду, за винятком позик, отриманих спеціально для придбання кваліфікованого активу. Сума витрат на позики, капіталізованих протягом періоду, не повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього періоду. Резерви Резерви створюються в тих випадках, коли у Підприємства виникає зобов'язання як результат минулих подій, та існує ймовірність виникнення необхідності погашення такого зобов'язання, що призведе до відтоку ресурсів. Резерви формуються на підставі оцінок найвищим управлінським персоналом очікуваної величини витрат, необхідних для покриття зобов'язань на дату балансу, і приводяться до сьогоднішньої вартості, коли ефект впливу вартості грошей у часі є суттєвим. Резерви визначаються шляхом дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків із застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що відбиває поточну ринкову оцінку вартості грошей і специфічні ризики, пов'язані з конкретними зобов'язаннями. У разі дисконтування збільшення резерву внаслідок проходження більшого проміжку часу визнається в якості процентних витрат. Суми податку на додану вартість до відшкодування Суми податку на додану вартість до відшкодування представляють собою здебільшого суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні основних засобів, інших послуг. Грошові кошти і їх еквіваленти Грошові кошти і їх еквіваленти складаються з грошових коштів на банківських рахунках та у касі Підприємства. Статутної капітал Статутний фонд сформований простими іменними акціями загальною кількістю 15175360 шт. по номінальній вартості 0,25 грн. за кожну. Акції випущені в бездокументарній формі. На момент перевірки статутний фонд підприємства сформований та внесений у повному обсязі. Позики Процентні позики обліковуються за сумою надходжень, за вирахуванням прямих витрат на отримання позик. Фінансові витрати враховуються за методом нарахувань. Кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість враховується за її номінальною вартістю. Визнання доходів Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до суб'єкта господарювання економічних вигід, пов'язаних з операцією. Доходи та витрати, пов’язана з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно (відповідність доходів та витрат). Витрати, зокрема гарантії та інші витрати, яка будуть понесень після відвантаження товарів, як правило, можуть бути достовірно оцiненi в разi забезпечення iнших умов визнання доходу. Дохід не визнається, якщо покупцю не були передані всі ризики і зобов'язання, пов'язані з правом власності на товари, якщо є суттєві сумніви щодо отримання оплати за зобов'язаннями. Доходи включають реалізаційну вартість проданих товарів і послуг, за вирахуванням ПДВ і знижок. Доходи від послуг признаються в звіті про прибутки і збитки пропорційно стадії готовності послуги на дату балансу. Витрати Витрати на збут і інші витрати, які можуть бути понесені унаслідок відправки товару, надання послуг, і які можуть бути достовірно визначені, відображаються в тому ж періоді, що і відповідний дохід. Чисті фінансові доходи (витрати) Чисті фінансові витрати включають витрати по виплаті відсотків по позиках, розрахованих із застосуванням ефективної ставки відсотка, процентні доходи від інвестицій, доходи у вигляді дивідендів, прибутки і збитки від операцій з іноземною валютою. Процентні доходи признаються в звіті про прибутки і збитки у міру нарахування із застосуванням ефективної ставки відсотка. Дивіденди Дивіденди відображаються у фінансовій звітності Підприємства в періоді, в якому вони були схвалені учасниками Підприємства. Податок на прибуток Податок на прибуток розрахований у відповідності з законодавством України. Протягом 2012 ставка податку на прибуток становить – 21%. Доходи або витрати з податку на прибуток включають поточний і відстрочений податок. Податок на прибуток визнається у звіті прибутки і збитки, в тій мірі, в якій він пов'язаний з об'єктами, а у випадку визнаними безпосередньо в капіталі, такий податок відображається в капіталі. Поточний податок представляє собою очікувану суму податку до сплати в відношенні оподатковуваного прибутку за звітний рік, розраховану із застосуванням ставки податку діяла або в основному використовується на дату балансу, а також будь-які коригування сум податку до сплати, пов'язані з попередніми звітними періодами. Відстрочені податки визначаються із застосуванням методу зобов'язань відносно тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань та їхньою податковою базою. Відстрочені податки не визнаються по відношенню до таких тимчасових різниць: які не вираховується з метою оподаткування, до різницями, що виникають в результаті первісного визнання активів або зобов'язань, не впливає ні на бухгалтерську, ні на податковий прибуток, до різницями, пов'язаним з інвестиціями в дочірні компанії в тій мірі, в якій такі різниці не будуть компенсовані у найближчому майбутньому. Оцінка суми відстрочених податків ґрунтується на очікуваному способі реалізації або покриття балансової вартості активів та зобов'язань із застосуванням ставки податку діяла або в основному використовується на дату балансу. Умовні активи і зобов'язання Умовні зобов'язання не визнаються в фінансовій звітності. Вони розкриваються лише у випадку, якщо ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють економічні вигоди, незначна. Умовні активи не визнаються в фінансовій звітності, але розкриваються у разі, коли існує ймовірність притоку економічних вигод. Пенсійне забезпечення персоналу Підприємством не укладалися пенсійні угоди за винятком участі у Державній пенсійній системі України, що вимагає сплати роботодавцем внесків, розрахованих в процентному відношенні до витрат на оплату праці, подібні витрати нараховуються в періоді нарахування відповідних сум оплати праці. На додаток: Підприємство надає одноразового заохочення працівникам у зв`язку обставинами: з нагоди одруження – 500 грн.; при народженні дитини – 500 грн.; після повернення на підприємство зі служби у Збройних силах України – 300 грн.; у зв`язку з виходом працівника на пенсію: стаж роботи від 5 до 10 років – 0,5 місячних середніх зарплат, стаж роботи від 10 до 15 років – 1,0 місячних середніх зарплат, стаж роботи більше 15 років – 1,5 місячних середніх зарплат. Заохочувальні виплати здійснюються до свят у тому числі звільненим працівникам. Порівнянна інформація У тих випадках, коли мала місце необхідність, порівнянна інформація була відкоректована таким чином, щоб відповідати змінам в підготовленій фінансової звітності в поточному році. Інша інформація Станом на звітну дату неоплачений капітал відсутній, статутний капітал сформований в повному обсязі. Тип цінного паперу - акція іменна, проста. Форма існування та форма випуску - бездокументарна, іменна. Емітентом торгівля цінними паперами в 2012 році не здійснювалась, але вони включені до Біржового списку Фондової біржі ПФТС без включення до Біржового реєстру. Додаткова емісія не здійснювалась. Загальна кількість акцій 15175360 шт. по номінальній вартості 0,25 грн. за кожну. До осіб, частка яких у статутному капіталі перевищує 10%, належать: До осіб, частка яких у статутному капіталі перевищує 10%, належать: № п/п Код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код Найменування, П.І.Б. Кількість акцій Частина у статутному фонді,% 1 34352921 ТОВ «АММА КБ» 10 323 805 68,03 2 23527052 АТ «ХК «Київміськбуд» 3 793 841 25,0 РАЗОМ 14 117 646 93,03 Примітки до фінансової звітності № примітки Стор. № примітки Стор. 1 ДОХОДИ 8 16 ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 12 2 СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ 8 17 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ 13 3 ІНШИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ ДОХІД 8 18 КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 13 4 ЗАГАЛЬНІ І АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 8 19 ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 13 5 ВИТРАТИ НА ЗБУТ І ДИСТРИБУЦІЮ 9 6 ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 9 7 ФІНАНСОВІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ 9 8 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 9 9 ОСНОВНІ ЗАСОБИ 10 10 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 10 11 ДОВГОСТРОКОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 11 12 ЗАПАСИ 12 13 ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 12 14 ПЕРЕДПЛАТИ 12 15 ПОДАТКИ ПЕРЕДПЛАЧЕНІ ТА ДО ВІДШКОДУВАННЯ 12 1. ДОХОДИ у тисячах гривень (відображено разом з ПДВ за 2011 рік) 2012 2011 Продаж готової продукції 14026 12676 Продаж товарів, які призначені для перепродажу Реалізація послуг 32374 19628 Податок на додану вартість 7 733 Інші вирахування з доходу 165 Всього 38 501 32304 2. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ у тисячах гривень 2012 2011 Прямі витрати на виготовлення готової продукції 21 765 Товари придбані для перепродажу Прямі витрати на надання послуг 10 838 Всього 32 603 22707 3. ІНШИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ ДОХІД (відображено разом з ПДВ) у тисячах гривень 2012 2011 Безоплатне отримання активів Інша операційна оренда 1 017 870 Реалізація необоротних активів Реалізація оборотних активів 75 432 Отримані штрафи (пені) Реалізація іноземної валюти Операційна курсова різниця 1 Інші операційні доходи (списання кредиторської заборгованості) 368 62+424 Всього 1 460 1788 4. ЗАГАЛЬНІ І АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ у тисячах гривень 2012 2011 Амортизація 160 Відсотки і комісії банків - Розрахунково-касове обслуговування 59 Комісійні банку (управління та обслуговування кредиту) - Витрати на відрядження - Витрати на зв'язок 61 Витрати на енергоносії 157 Витрати на оплату праці 3 270 Витрати на нараховані внески на ФОП 890 Обслуговування адміністративних будівель (оренда) 38 Страхування 18 Витрати на автотранспорт - Витрати на канцелярські вироби - Податки та збори 1 250 Інші послуги 191 Всього 6 094 6 094 5. ВИТРАТИ НА ЗБУТ І ДИСТРИБУЦІЮ у тисячах гривень 2012 2011 Амортизація 16 Реклама та дослідження ринку 11 Витрати на відрядження - Витрати на зв'язок - Витрати на нараховані внески на ФОП 65 Витрати на оплату праці 169 Транспортні витрати 259 Інші витрати 9 Всього 529 529 6. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ у тисячах гривень 2012 2011 Благодійна допомога - Нестачі і втрати від псування цінностей (відходи) Штрафи, пені, неустойки 12 65 Ліквідація основних засобів 246 Збиток від операційної курсової різниці 1 Сумнівні та безнадійні борги (2) 21 Резерв забезпечення виплат відпусток Послуги автоперевезень Інші послуги Інші операційні витрати 56 343+412 Всього 312 842 7. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ у тисячах гривень 2012 2011 Інші фінансові доходи (відсотки банку) 1 Інші доходи (списання необоротних активів) 5+13 10 Фінансові витрати (відсотки по кредитах) (81) (129) Інші витрати (списання необоротних активів) (13) Інші витрати 4 Всього (76) 8. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК Станом на 31 грудня 2012 податок на прибуток Підприємства складаються із: 2012 р. Поточний податок 102 Відстрочені податкові активи 82 Витрати по податку на прибуток Відстрочені податки зобов’язання на 01.01.2012 року 82 Зміни протягом року 9. ОСНОВНІ ЗАСОБИ у тисячах гривень Земельні ділянки Будівлі та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інші РАЗОМ Балансова вартість На 1 січня 2012 року 17 081 8 151 471 731 26 434 Надходження 363 165 149 158 835 Вибуття 130 205 335 На 31 грудня 2012 року 16 847 7 901 512 675 25 935 Накопичена амортизація На 1 січня 2012 року 9 487 6 197 492 1 297 17 473 Амортизаційні відрахування за рік 598 402 108 170 1 278 Амортизація по реалізованим та списаним ОС 117 155 272 На 31 грудня 2012 року 33979 Балансова вартість на 31 грудня 2011 17 081 8 151 471 748 26 434 Балансова вартість на 31 грудня 2012 16 847 7 901 512 685 25 935 10. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ у тисячах гривень Товарні знаки Інші РАЗОМ Первісна вартість На 1 січня 2012 року 16 16 Надходження Вибуття На 31 грудня 2012 року 16 16 Амортизація На 1 січня 2012 року 15 15 Амортизаційні відрахування за рік 1 1 На 31 грудня 2012 року 16 16 Балансова вартість на 31 грудня 2011 0 0 Балансова вартість на 31 грудня 2012 0 0 11. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ Станом на 31.12.2012 року довгострокова дебіторська заборгованість становить: у тисячах гривень Загалом на кінець року За строками погашення Прострочена заборгованість від 1 до 2 років Довгострокова дебіторська заборгованість за: векселями передплатами експортними операціями (реалізація нерезидентам) Резерв Всього 12. ЗАПАСИ Станом на 31.12.2012 року у тисячах гривень 2012 2011 Сировина і матеріали 1748 Паливо 36 Запасні частини 5 Інші матеріали 10 Малоцінні та швидкозношувані предмети 27 Напівфабрикати 362 Готова продукція 2246 Товари 36 Всього 4470 1604 14 5 8 23 66 2078 36 3834 13. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ у тисячах гривень 2012 2011 Торгівельна заборгованість 3972 5080 Резерв (80) (45) Інша поточна дебіторська заборгованість 660 290 Всього 4552 5325 14. ПЕРЕДПЛАТИ (трансформовано) у тисячах гривень 2012 2011 Передплачені поставки та витрати 24 16 Всього 24 16 15. ПОДАТКИ ПЕРЕДПЛАЧЕНІ ТА ДО ВІДШКОДУВАННЯ у тисячах гривень 2012 2011 ПДВ до відшкодування Акцизний збір Інші збори та податки Всього 16. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ у тисячах гривень 2012 2011 Грошові кошти на рахунках у банку Грошові кошти готівкові (каса) 5 Всього 5 17. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ Станом на 31.12.2012р. Неоплачений капітал відсутній, статутний капітал сформований в повному обсязі. Номінальна вартість однієї акції складає 0,25 грн. Тип цінного паперу - акція іменна, проста. Форма існування та форма випуску - бездокументарна, іменна. Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх біржових та організаційно оформлених позабіржових ринках станом на 31.12.2012 року не велась. Кількість акцій 3696680 шт. До осіб, частка яких у статутному капіталі перевищує 10%, належать: 18. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ у тисячах гривень 2012 2011 Короткострокові кредити банків 235 235 Торгівельна заборгованість 21 473 22885 Інша заборгованість 164 129 Всього 21 872 23249 19. ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ у тисячах гривень 2012 2011 Заборгованість з оплати праці 674 658 Заборгованість по внескам ФОП 258 259 Заборгованість з учасниками З одержаних авансів 2 235 Заборгованість з бюджетом і позабюджетними фондами 490 548 Всього 3 657 1465 Керівник ______________________ Кириченко О. С. Головний бухгалтер ______________________ Єрко Т. С. Примітки до річної фінансової звітності ПАТ «Деревообробний комбінат № 7» станом на 31.12.2012 року підтверджую Директор ТОВ «АФ «Нюанс-Інформ» Г. В. Польовик

д/н

д/н

д/н