ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 

Річний звіт за 2011 рік

Внутрішні документи, звітність та перевірки

Які документи існують у вашому товаристві?
   Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів Х   
Положення про спостережну раду Х   
Положення про виконавчий орган (правління) Х    
Положення про посадових осіб товариства   Х 
Положення про ревізійну комісію Х   
Положення про акції товариства   Х 
Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
Іншi (запишіть) дIн 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Так  Ні 
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Так  Ні  Так 
3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Так  Так 
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так  Ні  Так  Так  Так 
6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Так  Ні  Так  Так  Ні 

Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
     Так Ні
1 Не проводились взагалі   Х  
2 Менше ніж раз на рік   Х  
3 Раз на рік Х    
4 Частіше ніж раз на рік   Х  

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
   Так Ні
Загальні збори акціонерів   Х  
Спостережна рада Х    
Правління/директор   Х  
Іншi (запишіть) дIн  

Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
З якої причини було змінено аудитора?
   Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   Х  
Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
Іншi (запишіть) на вимогу Наглядової ради  

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
   Так Ні
Ревізійна комісія Х    
Спостережна рада   Х  
Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
Перевірки не проводились   Х 
Іншi (запишіть) дIн  

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
   Так Ні
З власної ініціативи   Х  
За дорученням загальних зборів   Х  
За дорученням спостережної ради Х   
За зверненням правління   Х  
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
Іншi (запишіть) дIн  
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні