ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 30.10.2015

Особлива інформація на 26.10.2015

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Подлужний В.М.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

26.10.2015

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Деревообробний комбінат №7"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Богатирська,9
4. Код за ЄДРПОУ 30531566
5. Міжміський код та телефон, факс (044)412-69-42, (044)413-39-42
6. Електронна поштова адреса dok_7@ukr.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

27.10.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

201, Газета "Бюлетень. Цінні папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

29.10.2015

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

dok7/pat/ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.10.2015

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}