ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 25.03.2015

Особлива інформація на 23.03.2015

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Подлужний В.М.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

23.03.2015

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПАТ "Деревообробний комбінат №7"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 04209, м. Київ, Богатирська, 9
4. Код за ЄДРПОУ 30531566
5. Міжміський код та телефон, факс 0444126942, 0444133942
6. Електронна поштова адреса dok_7@ukr.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

23.03.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

53, Газета "Бюлетень. Цінні папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

25.03.2015

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://dok7.pat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.03.2015

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}