ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Особлива інформація на 28.04.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор ПАТ "ДОК7"

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Кириченко Оксана Станіславівна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

28.04.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБIНАТ N7"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 04209, м.Київ, Богатирська, 9
4. Код за ЄДРПОУ 30531566
5. Міжміський код та телефон, факс 044 4126942, 044 4133942
6. Електронна поштова адреса dok_7@ukr.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

29.04.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

80, Газета "Бюлетень. Цінні папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

dok7.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.04.2014

(дата)