ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 20.04.2018

Особлива інформація на 18.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Подлужний В.М.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

19.04.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 04209, м.Київ, Богатирська,9
4. Код за ЄДРПОУ 30531566
5. Міжміський код та телефон, факс (044)412-69-42, (044)413-39-42
6. Електронна поштова адреса dok_7@ukr.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

19.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

76, Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

20.04.2018

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://dok7.pat.ua/emitents/reports/special

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

20.04.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}